FANDOM


A list of all girls who enter the harem Kazuto.

Number

Full Name True Name Real-life Counterpart Age Faction Position Game Debut Remarks
1 Ryūbi Gentoku Tōka Liu Bei - Xuande Young-adult Shoku Warlord Shin Koihime†Musō
2 Kan'u Unchō Aisha Guan Yu - Yunchang Young-adult Shoku General Koihime†Musō
3 Chōhi Yokutoku Rinrin Zhang Fei - Yide Adolescent Shoku General Koihime†Musō
4 Shokatsuryō Kōmei Shuri Zhuge Liang - Kongming Adolescent Shoku Strategist Koihime†Musō
5 Hōtō Shigen Hinari Pang Tong - Shiyuan Adolescent Shoku Strategist Shin Koihime†Musō
6 Bachō Mōki Sui Ma Chao - Mengqi Young-adult Shoku General Koihime†Musō
7 Chōun Shiryū Sei Zhao Yun - Zilong Young-adult Shoku General Koihime†Musō
8 Kōchū Kanshō Shion Huang Zhong - Hansheng Mature Age Shoku General Koihime†Musō
9 Gengan Kikyō Yan Yan Mature Age Shoku General Shin Koihime†Musō
10 Gien Bunchō En'ya Wei Yan - Wenchang Young-adult Shoku General Shin Koihime†Musō
11 Batai Tanpopo Ma Dai Young-adult Shoku General Shin Koihime†Musō
12 Bakyū Ruo Ma Xiu Young-adult Shoku General Shin Koihime†Eiyūtan
13 Batetsu Ma Tie Young-adult Shoku General Shin Koihime†Eiyūtan
14 Bijiku Shichū Rairai Mi Zhu - Zizhong Young-adult Shoku General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
15 Bihō Shihō Denden Mi Fang - Zifang Young-adult Shoku General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
16 Sonken Kōyū Mīfa  Sun Qian - Gongyou Young-adult Shoku General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
17 Sōsō Mōtoku Karin Young-adult Gi Warlord Koihime†Musō
18 Kakōton Genjō Shunran Young-adult Gi General Koihime†Musō
19 Kakōen Myōsai Shūran Young-adult Gi General Koihime†Musō
20 Jun'iku Bunjaku Keifa Young-adult Gi Strategist Koihime†Musō
21 Kyocho Chūkō Kii Adolescent Gi General Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
22 Ten'i Ruru Adolescent Gi General Shin Koihime†Musō
23 Sōjin Shikō Karon Young-adult Gi General Shin Koihime†Eiyūtan
24 Sōjun Shiwa Rūrin Young-adult Gi General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
25 Sōkō Shiren Eika Young-adult Gi General Shin Koihime†Eiyūtan
26 Gakushin Bunken Nagi Young-adult Gi General Shin Koihime†Musō
27 Riten Mansei Maō Young-adult Gi General Shin Koihime†Musō
28 Ukin Bunsoku Sawa Young-adult Gi General Shin Koihime†Musō
29 Tei'iku Chūtoku Young-adult Gi Strategist Shin Koihime†Musō
30 Kakuka Hōkō Rin Young-adult Gi Strategist Shin Koihime†Musō
31 Jokō Kōmei Shanfū Adolescent Gi General Shin Koihime†Eiyūtan
32 Chinkei Kanyu Mature Age Gi General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
33 Chintō Genryū Young-adult Gi General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
34 Sonken Bundai Yenren Mature Age Go Warlord Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
35 Sonsaku Hakufu Sheren Young-adult Go Warlord Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
36 Shūyu Kōkin Meirin Young-adult Go Strategist Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
37 Sonken Chūbō Renfa Young-adult Go Warlord Koihime†Musō
38 Kannei Kōha Shishun Young-adult Go General Koihime†Musō
39 Sonshōkō Shaoren Adolescent Go General Koihime†Musō
40 Chōshō Shifu Raika Mature Age Go Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
41 Rikuson Hakugen Non Young-adult Go Strategist Koihime†Musō
42 Teifu Tokubō Suirei Mature Age Go General Shin Koihime†Eiyūtan
43 Kōgai Kōfuku Sai Mature Age Go General Shin Koihime†Musō
44 Shūtai Yōhei Minmei Young-adult Go General Shin Koihime†Musō
45 Shūtai Yōhei Rian Young-adult Go General Shin Koihime†Eiyūtan
46 Ryomō Shimei Āshe Young-adult Go General Shin Koihime†Musō
47 Roshuku Shikei Pao Mature Age Go Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
48 Daikyō - Adolescent Go Strategist Koihime†Musō In her subsequent novels did not appear.
49 Shōkyō - Adolescent Go Strategist Koihime†Musō In her subsequent novels did not appear.
50 Tōtaku Chūei Yue Young-adult Warlord Koihime†Musō
51 Kaku Bunwa Ei Young-adult Strategist Koihime†Musō
52 Ryofu Hōsen Ren Young-adult General Koihime†Musō
53 Chinkyū Kōdai Nenene Adolescent Strategist Shin Koihime†Musō
54 Chōryō Bun'en Shia Young-adult General Koihime†Musō
55 Enshō Honsho Reiha Young-adult En Warlord Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
56 Bunshū lishe Young-adult En General Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
57 Ganryō Toshi Young-adult En General Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
58 Enjutsu Kōro Shō Adolescent En Warlord Moe Shōden She was first introduced in Shin Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
59 Chōkun Nanano Young-adult En Strategist Moe Shōden She was first introduced in Shin Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
60 Denhō Genkō Māchi Young-adult En Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
61 Kōsonsan Hakukei Pairen Young-adult Other Warlord Shin Koihime†Musō She was first introduced in Koihime†Musō, but was not included in the harem at that time.
62 Chōkaku Tenhō Young-adult Kōkintō Warlord Shin Koihime†Musō
63 Chōhō Chiihō Young-adult Kōkintō General Shin Koihime†Musō
64 Chōryō Renhō Young-adult Kōkintō General Shin Koihime†Musō
65 Mōkaku Mii Adolescent Nanban Warlord Shin Koihime†Musō
66 Mike - Adolescent Nanban General Shin Koihime†Musō
67 Tora - Adolescent Nanban General Shin Koihime†Musō
68 Shamu - Adolescent Nanban General Shin Koihime†Musō
69 Kashin Suikō Kei Young-adult Kan Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
70 Kataigō Reichen Young-adult Kan Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
71 Reitei (Ryūkō) Kūtan Young-adult Kan Warlord Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
72 Kentei (Ryūkyō) Paitan Adolescent Kan General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
73 Chōchū Fan Young-adult Kan Strategist Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
74 Kōhosū Gishin Rōan Mature Age Kan General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.
75 Roshoku Shikan Fūrin Mature Age Kan General Shin Koihime†Musō -Kakumei- She was first introduced in Koihime†Eiyūtan, but was not included in the harem at that time.